ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนสนันสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

Spread the love

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนสนันสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนสนันสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Parinya Yakanta

ปริญญา ยะคันทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย