โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

Spread the love
โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 1

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 2

กรอบการทำงาน Public-Private Partnership

ตัวอย่างกระบวนการ Transform SMEs

แบบข้อเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE) 1

แบบข้อเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs มุ่งสู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE) 2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ email : reinventing.mhesi@gmail.com  

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :

https://ops.go.th/main/index.php/news-service/announcement/3578-avvn1

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย