โครงการการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย และเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Spread the love

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย มีหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเรื่องการจัดตกแต่งห้องสมุด เพื่อเตรียมการรับเสด็จ เนื่องจากเป็นหนึ่งใน โรงเรียนตชด.เป้าหมายการติดตามงานในปี 2564 และสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่สำรวจห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ อ.นาแห้ว และโรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จากการลงพื้นที่สำรวจห้องสมุดและห้องอนุบาลโรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ อ.นาแห้ว พบว่าห้องสมุดต้องการป้ายอะคริลิกชื่อห้องสมุด พัดลมติดผนัง ชั้นวางหนังสือ โต๊ะญี่ปุ่น จัดหมวดหมู่หนังสือ และตกแต่งมุมสื่อ 60 พรรษา มุมหนังสือพระราชนิพนธ์/พระราชทาน กิจกรรมซ่อมหนังสือ ส่วนห้องอนุบาลครูผู้สอนจัดตกแต่งห้องเรียบร้อย และโรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฎร์บำรุง อ.ด่านซ้าย พบว่าห้องสมุดต้องการป้ายอะคริลิคชื่อห้องสมุด โต๊ะบรรณารักษ์ พัดลมติดผนัง ชั้นวางหนังสือ โต๊ะญี่ปุ่น จัดหมวดหมู่หนังสือ และตกแต่งมุมสื่อ 60 พรรษา มุมหนังสือพระราชนิพนธ์/พระราชทาน มุมสมเด็จย่า กิจกรรมซ่อมหนังสือ ส่วนห้องอนุบาลครูผู้สอนได้ตกแต่งมุมพัฒนาทักษะการเรียนรู้เรียบร้อยสวยงาม ทั้งนี้ กำหนดการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปี 2564 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจน

ภาพที่ 1 การจัดตกแต่งห้องสมุด เพื่อเตรียมการรับเสด็จ

ภาพที่ 2 มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน

ภาพที่ 3 ประชุม และสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

ภาพที่ 4 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย