โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่อำเภอปากชม “การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Spread the love

                            วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย ภายใต้กิจกรรม “การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กลุ่มพญานาค)” โดยมีกิจกรรมย่อยจำนวน 3 กิจกรรม คือ 1) การทำใบตองรูปพญานาคเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2) การพัฒนานักสื่อความหมาย “ชวนเที่ยวปากชม” และ 3) การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวของอำเภอปากชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.