โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1  ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2561 ถึง 17 มีนาคม 2561 เพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ และสามารถปฏิบัติงานการนำเที่ยวตามมาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานสากลรวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึก รู้ถึงบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณที่ดีของผู้นำเที่ยว

jitkhot

นายปริญญา จิตรโคตร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.