โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำสำรับอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

Spread the love

การดำเนินโครงการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการจัดทำสำรับอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูป่าเปาะ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วม

  • ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง

  • ผศ.จิตติมา พีรกมล

  • อ.สุระเดช ไชยตอกเกี้ย

     

     

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.