โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ

Spread the love

กำหนดรูปประจำเรื่อง

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย