วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดงน้อย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ

กำหนดรูปประจำเรื่อง

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย