วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 10

                               มูลนิธิพัฒนาข้าราชการพิจารณาเห็นว่าข้าราชการเป็นผู้ที่บทบาทสำคัญในการนำนโยบายไปปฏิบัติอันจะยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชาติบ้านเมืองเป็นส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นหลักของบ้านเมืองเป็นที่พึ่งพาของประชาชน โดยเฉพาะข้าราชการระดับกลาง (ระดับชำนาญการ-ชำนาญพิเศษ) ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากนับเป็นกลุ่มข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในระบบราชการ

       ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่น 10 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับ ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญงาน-ระดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ เป็นผู้มีความคิดกว้างไกลมีสมรรถนะ และขีดความสามารถพร้อมพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี ส่งเสริมให้มีความสามารถในการหารจัดการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ

        โครงการฝึกอบรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมและหน่วยงานราชการต้นสังกัดที่จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้การฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวยังเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ซึ่งจะมีผลให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้ เข้าอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทาง ได้จากงบประมาณต้นสังกัด

         มูลนิธิฯ จึงใคร่ขอความกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรม โดยส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมมายังมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ 736/1 ซอยเศรษฐสุนทร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายใน 5 กุมภาพันธ์ 2563 หรือส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมมายัง E-mail : fesd13@outlook.com เว็บไซต์ https://trainuac.kku.ac.th/ หรือโทรสาร 02-2413839 และหากผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมมีข้อสงสัย ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 089-7995624 / 091-8695319 ในการนี้ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมชําระค่าลงทะเบียน จํานวน 6,500 บาท (เป็นค่าเอกสาร ประกอบการอบรม-ค่าอาหารกลางวัน-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ต่ากระเป๋าเอกสาร, ต่าศึกษาดูงาน) ได้ที่ นาคารดังต่อไปนี้

****ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ขอนแก่น ชื่อบัญชี ผู้นํายุคใหม่ เลขที่บัญชี 98-2-90183-1 *** ส่งหลักฐานการชําระค่าลงทะเบียนส่งทาง E-mail:kku nattayahoo.cOID หรือทาง ID Linekku.training

         เมื่อส่งหลักฐานแล้วกรุณาโทรแจ้งคุณพฤมนต์ 91-8695319คุณกาญจนา 087-275-3053 หรือชําระในวันสงเบียน วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุตร (ในกรณีที่จําเป็น)มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://trainuac.kku.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.