ให้คำปรึกษาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

Spread the love

บริการให้คำปรึกษาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

วันที่ 20 มกราคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาบริการ คลินิกวิจัยบริการให้คำปรึกษาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย