การอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก”

การอบรมเชิงปฏิบัติกา

Read more