ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7

                   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน” รุ่นที่ 1

                   

Read more