ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจําปี 2563

                   

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “ทิศทางการอาชีวศึกษากับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ ๒๑”

                   

Read more

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้จัดส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ และขอความร่วมมือสถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด

                   

Read more