ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญชวนส่งบทความเพ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่องหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงกา

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว : IAD Award) ประจําปี 2563

ประชาสัมพันธ์การรับส

Read more

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระยะที่ 2 และวางแผนการจัดทำคู่มือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดฯ

ประชุมติดตามผลการดำเ

Read more