ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมเตรียมความพร้อ

Read more

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ขอเชิญส่งบทความลงตีพ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2020 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมงานอบร

Read more

ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพราะซำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์ขยายกำห

Read more

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความวิจัยในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20

ประชาสัมพันธ์การขยาย

Read more