วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งเรื่องเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยการศึกษาและก

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

Read more

ขอเชิญอาจารย์หรือบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ขอเชิญอาจารย์หรือบุค

Read more

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2563 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

เข้าร่วมฝึกอบรมหลักส

Read more