ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

Read more

ขอเชิญเข้ารับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญเข้ารับชมการถ่

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ประกาศรับข้อเสนอโครง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11” ภายใต้หัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์ กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค NEW NORMAL”

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ก

Read more

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประชาสัมพันธ์เปิดรับ

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศรับข้อเสนอโครง

Read more

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส

Read more

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ประชาสัมพันธ์ประกาศร

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา ปรึกษาหารือร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาลวดลายผ้า “นครหงส์” เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอปากชม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more