ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ขอเชิญส่งบทความเพื่อ

Read more

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอเชิญชวนส่งบทความเพ

Read more

คณะกรรมการกองทุนสื่อ อนุมัติการจัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์ 3 ประเภท ด้วยงบประมาณรวม 300 ล้านบาท โดยจะประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2563 ประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้

คณะกรรมการกองทุนสื่อ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานและจัดการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 7

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่ว

Read more