ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์การประช

Read more

ประชาสัมพันธ์การจัดงานสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบปีที่ 55 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์การจัดง

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการ

Read more

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับบทความวิจัยงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021 สมาคมราดาศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ขยายเวล

Read more

สำรวจความคิดเห็นต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงสงกรานต์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย

สำรวจความคิดเห็นต่อก

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Breaking the Cycle of Urban Poverty Challenge and Strategy”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงกา

Read more