ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ขอเชิญส่งบทความวิจัย

Read more

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและ นวัตกรรม NRCT Open House 2021 ระหว่างวันที่ 18 – 25 กรกฎาคม2564 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานการวิจัยแห่ง

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ขอเชิญส่งบทความเพื่อ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย (Research Zone : Special) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญเข้าร่วมการอบร

Read more

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ สำหรับนักวิจัย โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถ

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 17 รูปแบบ Online Conference

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมง

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ขอเชิญส่งบทความวิจัย

Read more