ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง”เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” ThailandThailand Trasformation for Sustiainble Growth

ด้วยสำนักวิจัย สถาบั

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดประชุมรูปแบบการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น

  วันที่ 1 มีนา

Read more

ขอเชิญส่ผลงานวิชาการเข้าประกาดผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minisert Road Safety Awards ในงานสัมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

ศูนย์วิชาการเพื่อควา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสังเคราะห์ และถอดบทเรียนจากผลงานวิจัยเชิงพื้นที่สู่นโยบายสาธารณะ”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมสัมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง”พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมก

Read more