รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย “

               

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมและสิทธิบัตรเพื่อการสร้างโอกาสทางงานวิจัยและธุรกิจ” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล

  อ้างอิงจาก :

Read more

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ

——&#8212

Read more

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่

Read more