วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: admin

โครงการพระราชดำริฯโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสวนสมุนไพร รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียน ตชด.

                   

Read More
โครงการ สสส.โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

ประชุมแผนการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น”

                   

Read More