เปิดรับข้อเสนอโครงการววิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565-2566

เปิดรับข้อเสนอโครงกา

Read more

ขอยกเลิกการส่งบทความช่องทางเดิม และแจ้งเปลี่ยนช่องทางการส่งบทความในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI และขอประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอยกเลิกการส่งบทความ

Read more

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021 สำหรับโครงการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศหุ่นส่วน ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

ขยายเวลาเปิดรับข้อเส

Read more

ประกาศขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศขยายเวลาเปิดรั

Read more

ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการส่งเอกสารและยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

ประชาสัมพันธ์การขยาย

Read more

ประชาสัมพันธ์หนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์

ประชาสัมพันธ์หนังสือ

Read more

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล”

ประชาสัมพันธ์การส่งผ

Read more