ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคลัสเตอร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking (ครั้งที่ 2)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) การพัฒนาปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (FULL PROPOSAL) แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHOP) ประจำปี 2564 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Read more

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรมของชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เข้าร่วมโครงการอบรมเ

Read more

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 การบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ขอเชิญส่งผลงานและเข้

Read more

ประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วย (อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะทำงานหน่วยป

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศรับข้อเสนอโครง

Read more