วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศ เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการจัดทำหลักฐานการเงินเพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย