วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา

Link ห้องนำเสนองานประชุมวิชาการ LRU Conference 2020 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ท่านสามารถติดตามการนำเสนองานประชุมวิชาการโดยคลิ๊ก link ในกลุ่มที่ท่านสนใจทางช่องทางนี้

Link ห้องนำเสนองานประชุมวิชาการ LRU Conference 2020 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.30น. 

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธีเปิดงาน ที่ลิงก์….

https://youtu.be/cQkQ3YU79Kg

 

ชื่อ-สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขา ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์
1. ผศ.เมธาคุณ  พฤกษา สาขานิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (1/2) https://meet.google.com/ewn-vzoe-fcg
2. ดร.พนิดา ตาสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://meet.google.com/ypu-nooh-gje
3. ผศ.ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ การศึกษา https://meet.google.com/tgz-azcw-sni
4. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ https://meet.google.com/hqw-hsqa-mjv
5. ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรหม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ https://meet.google.com/nwe-vhiu-qcw
6. รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://meet.google.com/fzm-offd-jtw
7. รศ.ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคสมศาสตร์ https://meet.google.com/qwy-bttr-sjy
8. ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี วิทยาศาสตร์กายภาพ https://meet.google.com/vut-womc-goc
9. ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ ครุศาสตร์ https://meet.google.com/uop-zhbv-cbw
10. ผศ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ วิศวกรรมศาสตร์ https://meet.google.com/qgg-czas-ghc
11. ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น พัฒนาชุมชน https://meet.google.com/ees-ipip-cjs
12. ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ https://meet.google.com/bdo-wfvy-sdh
13. รศ.ดร.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ https://meet.google.com/ees-ipip-cjs

 

14.ผศ.ดร.วชิราภรณ์ สังข์ทอง ครุศาสตร์ https://meet.google.com/zpy-hgxm-acr

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.