วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020)

 

ส่งโครงการได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
=======
NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ที่สามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสนันสนุน ในพื้นที่จริง ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหัวข้อเปิดรับ ดังนี้

1. นวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก (Plastic Waste Management Innovation)
• การจัดเก็บขยะพลาสติก
• การคัดแยกขยะพลาสติก
• การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก
• การกำจัดขยะพลาสติก
• การสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะพลาสติก

2. นวัตกรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Innovation for Local Government Organization)
• การใช้เทคโนโลยีพลเมืองในการมีส่วนร่วมของประชาชน
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
• การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
• ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
• การเข้าถึงบริการสาธารณะ
• การแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการขยายตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

3. นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ (Innovation for Elderly People)
• การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ
• การเข้าถึงการบริการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ
• การสร้างการยอมรับในสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
• การสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ
• การจ้างงานผู้สูงอายุ
• กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
• นวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม

2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน

3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม social.nia.or.th/2020/city2020
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://mis.nia.or.th/

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและชุมชน (Innovation for urbanization) จะมีแนวคิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครอง องค์กรเอกชน องค์กรภาคสังคม และภาคประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำงานร่วมกันหรือเรียกว่า “การร่วมรังสรรค์” (Co-creation) ทำให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ริเริ่ม การเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 (City & Community Innovation Challenge 2020) ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยเปิดรับข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาในหลากหลายมิติ จากนั้นจะมีการตัดสินแนวคิดที่ดีและมีโอกาสในการขยายผล ซึ่งองค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อนำไปดำเนินการจริงในพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ที่ สนช. กำหนด ภายในระยะเวลา 12 เดือนของการดำเนินงานจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคม และธุรกิจ ไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หัวข้อที่เปิดรับ

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน หรือมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม
 2. องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
 3. มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมและมีความร่วมมือในระดับพื้นที่

รูปแบบการสนับสนุน

เป็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ที่สามารถแก้ปัญหาสำหรับเมืองและชุมชนในหัวข้อที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการที่สำนักงานฯ กำหนด ดังนี้

 • การจ่ายเงินเพื่อให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (reimbursement) ซึ่งผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายในโครงการแต่ละงวดไปก่อน ตามแผนงาน แล้ว สนช. จะทำการเบิกจ่ายให้เป็นรายงวด
 • กรณีผู้ขอรับทุนเป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน จะต้องแสดงค่าใช้จ่าย (In-Cash) ส่วนของผู้ขอรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ

ขั้นตอนและระยะเวลา

เกณฑ์การคัดเลือก 100 คะแนน

ระดับความเป็นนวัตกรรม  30 คะแนน

 • ความใหม่ 10 คะแนน
 • ความเป็นไปได้ของโครงการ 10 คะแนน
 • คุณค่าของโครงการ 10 คะแนน

เป้าหมายและผลกระทบของโครงการ 25 คะแนน

 • ระดับความยากของการจัดการปัญหา 10 คะแนน
 • ผลกระทบเชิงสังคม / พื้นที่ 10 คะแนน
 • เป้าหมายตัวชี้วัด 5 คะแนน

โอกาสในการขยายผล 25 คะแนน

 • ความยั่งยืนของโครงการ 15 คะแนน
 • ความสามารถในการขยายผลโครงการ 10 คะแนน

ความร่วมมือ 20 คะแนน

 • ความสอดคล้องกับวิถีของเมือง/ชุมชน/กฎหมาย 10 คะแนน
 • ความมีส่วนร่วมกับเมืองและชุมชน 10 คะแนน

วิธีการเสนอโครงการ

 • กรอกข้อมูลโครงการและยื่นข้อเสนอแนวคิดทาง https://mis.nia.or.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
 • ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ทาง https://mis.nia.or.th ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
 • สามารถดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการได้ที่ DOWNLOAD
 • วิธีการยื่นโครงการ DOWNLOAD

หมายเหตุ กรุณาใช้แบบฟอร์มโครงการนวัตกรรมของทางสำนักงานฯ เท่านั้น มิฉะนั้น สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโครงการ

ช่องทางการติดต่อ

อีเมล์ : social@nia.or.th
โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 547, 548, 550, 551
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.