วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ Python Research Methods and Machine Learning using R and Python (Online Version)

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ Python Research Methods and Machine Learning using R and Python (Online Version)

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการอบรมออนไลน์การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ Python Research Methods and Machine Learning using R and Python (Online Version) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 1,000 บาท

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม R และ Python และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดด้านการวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟแวร์ได้หลากหลาย รวมถึงการประยุกต์เพื่อการทำผลงานวิจัยต่อไป

ทั้งนี้ สามารถตอบรับผ่าน Google Forms ได้ที่ https://shorturl.asia/zofa9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายชัชพล สำเริงฤทธิ์
โทร. 0-5596-4822
E-mail: chatchaphons@nu.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย