ประชุมติดตามความก้าวหน้าการทดลองสูตรสับปะรดและวางแผนอบรมให้กับพื้นที่ ภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

                 วัน

Read more

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น อาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                   

Read more