วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา

Author: ไกรศักดิ์ พรมดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการจัดโครงการประชุมระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 4″นวศึกษาที่ยังยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย”

ขอเชิญเข้าร่วมการจัด

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงกา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานทางสร้างสรรค์ทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ(SCOPUS)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์แผนฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบรับรองของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

ขอประชาสัมพันธ์แผนฝึ

Read More