ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Conceptual Paper) เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบจัดสรร ปี 2564 เฉพาะพื้นที่ จ.เลย)

นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดของ Platform, Program และ OKR ของการวิจัยตามเอกสาร “เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนด้าน ววน. พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ 2565”