ขอขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15”

                                ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15 The 15 th Mahasarakham University Research Conference) ภายใต้หัวข้อ 51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”  (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่  5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ได้กำหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 นั้น เพื่อเปิดโอกาศให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส่งผลงานเพิ่มเติม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขยายเวลาการส่งผลงานได้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

                                ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงใคร่ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.msu.ac.th/mrc15/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์/โทรสาร    : 043 754416

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.