สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

                       สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ พื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยสำรวจความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบ ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ และความต้องการการบริการวิชาการในครั้งต่อไป