สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

                       สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ พื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยสำรวจความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับ ผลกระทบ ผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ และความต้องการการบริการวิชาการในครั้งต่อไป

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.