วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา Social Impact Assessment : (SIA) และการประเมินผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน Social Return on Investment : (SROI)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย