ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ พิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบทความวิจัยเพื่อรับรางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ พิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบทความวิจัยเพื่อรับรางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6

วันที่ 5 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ พิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกบทความวิจัยเพื่อรับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Parinya Yakanta

สถาบันวิจัยและพัฒนา research_lru@hotmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.