วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ร่วมกับโครงการจัดจัดชุมการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) ดำริจะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตรืไทยครั้งที่ 12 ให้หัวข้อ อยูด้วยกัน โลกเทคโนโลยี ความเหลื่อมหล่ำ และความเป็นอื่นๆ ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2561 ณ อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนาทจันทร์ จังหวัดนครปฐม ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการในสังกัดเข่าร่วมประชุมและร่วมส่งบความวิชาการ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่

websit

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย