ประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมฯ

Spread the love

การประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมและวางแผนการดำเนินงานในระยะถัดไป ครั้งที่ 3/2562 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2562 – 2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ นางสาวสุภาพร นาชม และนางสาวเกศแก้ว เมืองซอง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย