วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

                                    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนันสนุนโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ นำองค์ความรู้เทคโนโลยี ฉละนวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการไม้มีค่า เพื่อยกระดับชีวิต ลดความยากจนของชุมชนอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดภัยธรรมชาติ

                                           ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดการเปิดการรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยและการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือได้ที่ https://www.nrct.go.th/   และ https://www.nrms.go.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทรศัพท์  : 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (พรรนิดา/เกศรา)

โทรสาร    : 0 2579 2284

E-mail    : pannida.s@nrct.go.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.