วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

                        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

1.  ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1.1 กลุ่มเรื่องพลังงานสีเขียว

1.1.2 กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง

1.2 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.2.1 กลุ่มเรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ 21

2. ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

2.1 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

2.1.1 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท

2.1.2 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

                       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่สนใจส่งขอเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ( National Research Management System : NRMS ) ที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 กันยายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทรศัพท์  : 0 2561 2445 ต่อ 406, 410, 418

โทรสาร    : 0 2940 5495

อีเมล์        : graduate.nrms.go.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.