วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกรมการท่องเที่ยวจะจัดการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถ ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานอาเซียน โดยกำหนดจัดการอบรม หลักสูตรดังกล่าวใน 6 แผนก ดังนี้

1) แผนกแม่บ้าน

2) แผนกต้อนรับส่วนหน้า

3) แผนกประกอบอาหาร

4) แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

5) แผนกธุรกิจท่องเที่ยว

6) แผนกปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยว

ในการนี้ กรมการท่องเที่ยวขอให้ท่านพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรผู้มีคุณสมบัติพร้อมส่งเอกสาร การสมัครเข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ดังนี้

1. การอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer) 6 แผนก เปิดรับสมัคร จำนวน 40 คน ระยะเวลาอบรม 7 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor) 6 แผนก เปิดรับสมัคร จำนวน 40 คน ระยะเวลาอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับ การอบรมสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เว็บไซต์ www.thailandtourismprofessional.org และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 3197 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tpd_dot@tourism.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย