ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์(ผ่านระบบออนไลน์)

Spread the love

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” ในวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการประเมินจากการทำ แบบทดสอบ เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ บุคลากรในหน่วยงาน โดยผู้ที่เข้ารับอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://ird.skru.ac.th/2558/ และลงทะเบียนเข้าอบรมผ่าน QR Code ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

 

กำหนดการ

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

 • 08.00 น. – 08.30 น.         ลงทะเบียน
 • 08.30 น. – 08.45 น.          กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • 08.45 น. – 09.00 น.         Pre-Test
 • 09.00 น. – 12.00 น.          บรรยายหัวข้อเรื่อง 1. วิวัฒนาการและหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2. ประเด็นจริยธรรมการวิจัยที่สำคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ 3. ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
 • 12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 16.00 น.                บรรยายหัวข้อเรื่อง 1. การวิจัยในบุคคล หรือกลุ่มเปราะบาง 2. การป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับ 3. การประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยง โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
 • 16.00 – 16.30 น.                ถาม-ตอบ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 • 08.30 น. – 09.00 น.         ลงทะเบียน
 • 09.00 น. – 12 00 น.          บรรยายหัวข้อเรื่อง 1. กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร 2. เกณฑ์การขอความยินยอมจากอาสาสมัคร 3. แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยและแบบสอบถามเพื่อขอรับรองจริยรรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
 • 12.00 น. – 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. – 16.00 น.           บรรยายหัวข้อเรื่อง 1. ความรับผิดชอบของผู้วิจัยหลังผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2. แนวปฏิบัติการวิจัยที่ดีและความประพฤติไม่เหมาะสมในการวิจัย
 • 16.00 น. – 16.30 น.           Post-Test/ถาม-ตอบ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย