การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

Spread the love

                                ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับเงินจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน

                               ในการนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงใคร่ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและด้านพลังงานทดแทน หากสถาบันการศึกษามีความประสงค์ที่จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว โปรดแจ้งความจำนงขอรับทุนพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยและสรุปสาระสำคัญของโครงการ ภายในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

โทรศัพท์   : 0 2612 1555 ต่อ 378

โทรสาร     : 0 2612 1374

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.