การอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก”

Spread the love

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก"ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โพสต์โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย