ขอขยายเวลาการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี ๒๕๖๓

Spread the love

                            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี ๒๕๖๓  เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารพิทยพัฒน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน

                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ได้ขยายเวลารับบทความเพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการฯ จึงขอเชิญคณาจารย์ นิสิต/ นักศึกษา ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ :  http://ird.stou.ac.th/stouconference/ ได้ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนาเผยแพร่ – งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร ๐๒-๕๐๔ ๗๕๘๙ หรือทาง E-mail: stouconference@gmail.com

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.