ขอขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15”

Spread the love

                                ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15 The 15 th Mahasarakham University Research Conference) ภายใต้หัวข้อ 51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”  (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่  5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ได้กำหนดส่งผลงานได้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 นั้น เพื่อเปิดโอกาศให้อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส่งผลงานเพิ่มเติม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการจึงขยายเวลาการส่งผลงานได้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

                                ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงใคร่ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.msu.ac.th/mrc15/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์/โทรสาร    : 043 754416

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.