ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3

Spread the love

                    สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณะวิทยาการสุขภาพและ การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ๕ เครือข่าย มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย) กําหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ Technology and Innovation for Health ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการด้านสาธารณสุขที่มีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรนําเสนองานวิจัยและวิชาการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน “สาธารณสุขวิจัย” ได้กําหนดรูปแบบการจัดงานเป็นการ ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ ตลอดจนการจัดนิทรรศการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

                   จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบ โดยสามารถลงทะเบียนส่ง ผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ https://phrc.wu.ac.th/๒๕๖๓/  สําหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ สามารถเข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่คุณสุริษา หาญใจ หรือคุณ ป มาภรณ์ นาคถนอม โทรศัพท์ 0 ๗ ๕๖๒ ๔ ๗ ๘, ๐ ๗ ๕๖๗ ๒ ๑ ๑ ๓ อีเมล phrcphwu@gmail.com โดยหมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.