ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7

Spread the love

                       วิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ได้กําหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ  วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจําปี  พ.ศ. 2563  หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและสังคม ในยุคดิจิตอล” ในวันเสาร์ที่ 28 มนาคม พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่สาธารณชน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

                       วิทยาลัยนครราชสีมา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานในเครือข่ายของท่านส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนําเสนอ ผลงานวิจัยดังกล่าว โดยกําหนดส่งบทความ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยนี้ หรือที่เว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2020

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.