ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์

Spread the love

ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์

ด้วยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566 ครั้งที่ 10 (The 10th SAU National Interdisciplinary Conference 2023 (SAUNIC 2023) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่นักวิจัยและผู้สนใจ ภายใต้กรอบแนวคิด “การประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัยด้วยเทคโนโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Knowledge Application In Research via modern technology and creativity for Sustainable Development)

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566 ครั้งที่ 10 และส่งบทความวิจัย / วิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทคัดย่อของ บทความวิจัย/วิชาการ ผ่าน ระบบ EasyChair ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://saunic2023.sau.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 404
โทรสาร. 0-2807-4528
E-mail: saunic@sau.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย