ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (UPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Spread the love

                          ด้วยวารสารการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (UPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยและเป็นโอกาสให้บุคลากรสําหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม โดยเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal) อีกทั้งวารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม ๒

                         จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ โดยมีกําหนดการเผยแพร่ ๒ ฉบับ/ปี (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่ เว็บไซต์  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.