วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การทำเหมือนข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.8

          ด้วยฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะการบัญชีและจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหลักสูตร การทำเหมือนข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.8 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Acc.Lab 301 คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีค่าลงทะเบียน ดังนี้

1.นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า มมส คนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)

2.บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

          ดังนั้น ฝ่ายฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนข้าราชการต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ล่ะหน่วยงาน โดยผู้ที่สนใจามารถสมัครละดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://www.mbs.msu.ac.th/mbs_training ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นายพิษณุ คุณชื่อ เบอร์โทรศัพท์ 08-1661-0475 หรืออีเมล phitsanu.k@acc.msu.ac.th

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.